ЧЕТИРИ СТАРА ЋИРИЛИЧНА НАТПИСА У ОКОЛИНИ ЧИТЛУКА | Племенито

ЧЕТИРИ СТАРА ЋИРИЛИЧНА НАТПИСА У ОКОЛИНИ ЧИТЛУКА | Племенито

ЧЕТИРИ СТАРА ЋИРИЛИЧНА НАТПИСА У ОКОЛИНИ ЧИТЛУКА

1.      НАТПИС ИВАНИША КОМЛИНОВИЋА

Натпис Иваниша Комлиновића је усјечен у два реда на јужној косој плохи сљемењака у некрополи „Павлуша“ у Бакрима (Височица) код Читлука. Некропола лежи у пољу које је ширико отворено ка југоистоку и насељу Читлук у опсегу села Велики Ограђеник. У близини се налази савремено римокатоличко гробље. Натпис је, правилно га прочитавши, објавио Марко Вего.[1] Вегов снимак маркираног одливка доноси нешто другачија обличја словних знакова. На пр.: слово Ж (стиче се утисак да су крила мање размакнута, а она су изразито размакнута), слово N гдје се стиче утисак да је горњи угао оштрији, а он је заобљен, слово К гдје се стиче утисак да је горњи завршетак заобљене линије краћи него што заправо јесте.


+ А СЕ ЛЕЖН НВАNНШq

КОМЛНNОВИЋq


 Споменик типа сљемењака димензија: 1,63 х 1,33 х 0,75 м  


НАТПИС ГРГУРА СИНА ВУКЦА ВУКОВИЋА

Други натпис је такође уклесан на јужној косој плохи малог сљемењака у три реда. Он припада Гргуру сина Вукца Вуковића. И њега је објавио М. Вего, али са доста нејасним снимком маркираног одливка.[2] На ауторовом снимку се не може видјети облик слова А на почетку натписа, слово А као последње слово првог реда има већи трбух него што то заправо јесте, а последње слово другог реда Е се приказује већим него што јесте. Такође, лијева дугачка извијена линија слова У у последњем реду натписа се у ствари готово дохвата са словом Г.


Најмањи сљемењак у некрополи са натписом Вуковића: 1,05 х 0,68 х 0,61 м


A СЕ ЛЕЖН СNq ВУКЦА

ВУКОВНЋq А NA НМЕ

ГРГУРq

3. НАТПИС ПАВЛА КОМЛИНОВИЋА

Сљедећи натпис је уклесан у три реда на великом сљемењаку (јужна страна споменика) управо крај најмањег сљемењака. Он припада Павлу Комлиновићу. Натпис је објавио М. Вего.[3] Постоји низ разлика у односу на оригинал: Слово П у имену власника споменика чија је лијева ножица представљена тек једним удубљењем, w и такође изостављено једно К иза омеге да би усљедило финално К. Затим, у другом реду дуже стране споменика (чији факсимил овдје доносим) постоји четвороного Т а не троного са једва назначеним бочним ножицама како је на снимку М. Вега, А које се налази у међуреду и чији је трбух представљем обичним удубљењем, Ч које нема никакву хоризонталну линију-плоху, Д као последње слово другог реда које посједује једну „кровну“ плоху умјесто уобичајеног вршног заобљења, и предпоследње слово трећег реда Л које ипак посједује једну кратку украсну извијену линију у врху. Овдје доносим и факсимил другог реда натписа на ужој страни споменика гдје нисам уочио значајнија одступања од оригинала, с тим што иза првог слова О у ријечи ВОЕВОДЕ постоји једна запета у зони пукотине.


 Дужа страна споменика


 Ужа страна споменика4. НАТПИС ЈУРАЈА ИВАНОВИЋА НА НАДГРОБНОМ КРСТУ У

АРАПИМА КОД ЧИТЛУКА


Натпис је такође објавио М. Вего.[4] И овдје су уочене одређене разлике снимка М. Вега и оригинала. Последње слово првог реда натписа Р се на ауторовом факсимилу не види, а уклесано је подједнако дубоко као и остала слова и сасвим је распознатљиво. На овој страни споменика уочава се само дио полугласа из ријечи: КРСТУ. Слово Ћ у презимену се значајно разликује од слова у Веговом снимку маркираног одливка на коме оно импонује као полугласник са опсежном омчом. Затим, на сљедећој ужој страни споменика (окомита плоха хоризонталне греде) види се у другом реду јасно други дио слова К, али такође, и комплетно слово В као почетно слово трећег реда (ВАVq). Шести знак првог реда на супротној дужој страни споменика код М. Вега изгледа као S, а овај знак има „класичан“ облик слова З. Осим тога, први знак последње стране натписа које М. Вего одређује као V ипак има облик полугласника (вјероватно омашком клесара). Аутор је натпис одредио у прву половину 15. вијека. Наш утисак је да би натпис могао бити нешто млађи. Овим цртежом доносе се искључиво јасно уочљива и дефинисана слова.

Ћиро Трухелка, Стари херцеговачки натписи, ГЗМ, књ. 1, Сарајево, 1893, 96, сл. 10.

Занимљиво је да аутор изналази искључиво слава Е О на мјестима разговјетног: }.. И овдје се уочавају знатна одступања у облику слова. Други ред у завршном дијелу натписа почиње словом Г које је напросто уклесано као комплетно П.


Цртеж споменика у: Ћ. Трухелка, Стари херцеговачки натписи... ГЗМС, 1893, 96.

Крст у Арапима (Слипчићи)


AУТОР: Горан Ж. Комар


[1] M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, tomus I, Sarajevo, 1962, 22-23, br. 9.

[2] M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, tomus I, Sarajevo, 1962, 24-25, 10

[3] M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, tomus I, Sarajevo, 1962, 24-25, 11.

[4]M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, tomus I, Sarajevo, 1962, 28-29, 13 

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Кључне ријечи:

Мраморје Стећци