Krst iz ranosrednjovjekovne crkve u Vrutcima na Ilidži | Plemenito

Krst iz ranosrednjovjekovne crkve u Vrutcima na Ilidži | Plemenito

Krst iz ranosrednjovjekovne crkve u Vrutcima na Ilidži


Na lokalitetu Crkvina kod sela Vrutci, na Ilidži kod Sarajeva, 1960. i 1961. godine izvedena su arheološka istraživanja prilikom kojih je istražena nekropola sa 80 stećaka i ostaci predromaničke crkve koja je spomenuta u povelji Bele IV, izdane u Glažu u Usori 20. 7. 1244. godine. U povelji se spominju biskupska imanja koja je potvrdio tadašnji bosanski ban Ninoslav. Posvećena je svetom Stefanu Prvomučeniku.

Stilska svojstva ostataka otkrivenog crkvenog namještaja, tj. konstatovana karakteristična pleterna ornamentika pokazuje karakteristike razvijene pleterne skulpture kojom dominira troprutasta traka. Ulomci krsta, kao i kamene grede, sa zabata oltarne pregrade, ukrašeni su isprepletenim troprutnim trakama, kukama i perforiranim rebrom, što su ukrasni motivi za koje postoje precizno datirane analogije, posebno na prostoru Dalmacije. Zato se osnovano može pretpostaviti da se ulomci crkvenog namještaja, kao i crkva sama, trebaju datirati u drugu polovinu IX ili prvu polovinu X vijeka.

Treba napomenuti da je u vrijeme za koje se smatra da je crkva podignuta, teritorija tadašnje Bosne bila u sklopu jedinstvene srpske srednjovjekovne države.

 

IZVOR: ZEMALjSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE

PRIREDIO: Boris Radaković

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Crkva Relikvije Srednji vijek