Relikvije | Plemenito

Relikvije | Plemenito

Relikvije


ANALIZA SPISA: „MOLITVA OD TRESKA, OD GROMA, OD BIJESA, OD GRADA“

ANALIZA SPISA: „MOLITVA OD TRESKA, OD GROMA, OD BIJESA, OD GRADA“

Molitva od treska, od groma, od bijesa, i od grada, pronađena 1905. god. u Ječmištima kod Foče, izaziva interesovanje kako

ŠTAMPARIJA BOŽIDARA GORAŽDANINA

ŠTAMPARIJA BOŽIDARA GORAŽDANINA

Goražde je staro naselje podignuto na mjestu gdje se ukrštaju putevi iz više pravaca. Bosanski drum se tu račvao na kosovski

MILEŠEVA I BOSANSKA MINIJATURA

MILEŠEVA I BOSANSKA MINIJATURA

Rukopisi i minijaturno slikarstvo srednjovekovne Bosne odavno privlače pažnju naučnih istraživača — istoričara, istoričara umetnosti, lingvista, paleografa. Istraživanja su išla u različitim

„KULA KRALjEVIĆA MARKA“

„KULA KRALjEVIĆA MARKA“

Na desnoj obali rijeke Drine u Višegradu,koji se u pisanim dokumentima prvi put pominje 1358. godine i u kome je nekad iznad

TESTAMENT GOSTA RADINA   DUBROVNIK, 5. JANUAR 1466.

TESTAMENT GOSTA RADINA DUBROVNIK, 5. JANUAR 1466.

Testament Gosta Radina, visokog službenika na dvoru hercega Stefana Kosače, koji je nastupio i kao svjedok na testamentu svoga gospodara

Daničićevo četvorojevanđelje

Daničićevo četvorojevanđelje

Daničićevo ili drugo beogradsko četvorojevanđelje predstavlja kopiju Nikoljskog četvorojevanđelja sa kojim pokazuje i sličnosti u iluminaciji. Rukopis se nalazi u Narodnoj biblioteci

Četvorojevanđelje Tvrtka Pripkovića

Četvorojevanđelje Tvrtka Pripkovića

Četvorojevanđelje krstjanina Tvrtka Pripkovića prepisano je u prvoj polovini XIV vijeka, na pergamentu  ustavnom ćirilicom i sadrži 260 strana. Pronađeno je u Pljevljima

Vrutačko četvorojevanđelje

Vrutačko četvorojevanđelje

Vrutačko četvorojevanđelje tako je nazvano po selu Vrutoku kod Gostivara (BJR Makedonija) gdje se čuva(lo) u porodici Popović. Naziva se još i

Praksapostol iz Giljferdingove zbirke br.14

Praksapostol iz Giljferdingove zbirke br.14

Praksapostol iz Giljferdingove zbirke br.14, čuva se u „Gosudarstvenoj publičnoj biblioteci“ u Sankt Peterburgu. Smatra se da je pisan u XIV vijeku. Napisan

Kripta u selu Rataji kod Miljevine opština Foča

Kripta u selu Rataji kod Miljevine opština Foča

Na proplanku, pored srpskog pravoslavnog groblja, kao pečurka, na livadi iznikla stijena. Izdaleka gledana na kulu liči. Visoka je oko

TESTAMENT GOSTA RADINA IZ 1466. GODINE

TESTAMENT GOSTA RADINA IZ 1466. GODINE

Od brojnih krstjana koji se pominju u domaćim i stranim, pretežno dubrovačkim izvorima, nije ostalo nikakvih pisanih spomenika izuzimajući testament gosta Radina.

MIROSLAVLjEVO JEVANĐELjE

MIROSLAVLjEVO JEVANĐELjE

Miroslavljevo jevanđelje nastalo je krajem XII vijeka, po narudžbi humskog kneza Miroslava, rođenog brata Stefana Nemanje. Iako je vrhovni vladar

Molitva od treska, od groma, od bijesa i od grada

Molitva od treska, od groma, od bijesa i od grada

Spis je pronađen 1905. godine, u Ječmištima kod Foče. Napisan je na papirnom svitku, zapečaćen voskom radi zaštite od vlage i  smješten

Krst iz ranosrednjovjekovne crkve u Vrutcima na Ilidži

Krst iz ranosrednjovjekovne crkve u Vrutcima na Ilidži

Na lokalitetu Crkvina kod sela Vrutci, na Ilidži kod Sarajeva, 1960. i 1961. godine izvedena su arheološka istraživanja prilikom kojih je istražena

MLETAČKI ZBORNIK

MLETAČKI ZBORNIK

Mletački zbornik nastao je krajem XIV ili početkom XV vijeka. Tačnog datiranja nema, jer je rukopis prekinut, tako da ne dostaje kolofon,

KOPITAREVO ČETVOROJEVANĐELjE

KOPITAREVO ČETVOROJEVANĐELjE

Kopitarevo četvorojevanđelje nastalo je krajem XIV ili početkom XV vijeka. Do 1845. godine pripadalo je Vartolomeju (Ernestu) Kopitaru. Danas se čuva u Univerzitetskoj

DOVOLjSKO ČETVOROJEVANĐELjE

DOVOLjSKO ČETVOROJEVANĐELjE

Dovoljsko četvorojevanđelje nazvano je tako po manastiru Dovolji u kome je nađeno. Danas se nalazi u Gosudarstvenoj publičnoj biblioteci u Sant Peterzburgu

RADOSAVLjEV ZBORNIK

RADOSAVLjEV ZBORNIK

Najmlađi među iluminiranim srpskim crkvenim rukopisima iz srednjovjekovne Bosne jeste Radosavljev zbornik nastao u XV vijeku. Njegova matica sa koje je prepisan znatno

Istorijsko područje u selu Gorani kod Konjica

Istorijsko područje u selu Gorani kod Konjica

Nacionalni spomenik čine: nekropole sa stećcima na lokalitetima Velije, Šarčevina, Klokotje i Trnovnik, muslimansko groblje, te mjesto i ostaci džamije (Hadži-Šahmanova džamija) u

MANOJLOVO ČETVOROJEVANĐELjE

MANOJLOVO ČETVOROJEVANĐELjE

Manojlovo četvorojevanđelje nastalo je početkom XIV vijeka. Ime je dobio po prepisivaču, pisaru i iluminatoru, Manojlu Grku. Ime prepisivača ovog četvorojevanđelja

ČAJNIČKO ČETVOROJEVANĐELjE

ČAJNIČKO ČETVOROJEVANĐELjE

Čajničko četvoroevanđelje je pisano na pergamentu ustavnim tipom ćirilice krajem XIV ili početkom XV veka. Oštećen rukopis ima 167 listova.

DIVOŠEVO ČETVOROJEVANĐELjE

DIVOŠEVO ČETVOROJEVANĐELjE

Divoševo četvoroevanđelje je otkriveno 1960. godine u crkvi Svetoga Nikole u Podvrhu kod Bijelog Polja. Rukopis bez prvog izgubljenog kvateriona ima 187

KRSTOVI U POVELjAMA I PISMIMA PISANIM U BOSANSKO-HUMSKIM KANCELARIJAMA

KRSTOVI U POVELjAMA I PISMIMA PISANIM U BOSANSKO-HUMSKIM KANCELARIJAMA

Da bismo potvrdili dosadašnje izlaganje o ortodoksnosti funeralnih i sakralnih spomenika iz crkava u Hercegovini, daćemo kratak pregled povelja i pisama bosansko-humskog

Hvalov zbornik

Hvalov zbornik

Hvalov zbornik je srednjovjekovni vjerski spis, kojega je napisao krstjanin Hval za hercega splitskog i vojvodu bosanskog, Hrvoja Vukčića Hrvatinića

Stefan Tomašević

Stefan Tomašević

Stefan Tomašević (1438 — 1463), detalj sa slike mletačkog slikara Jakopa Belinija, Hristos s donatorom, oko 1460. godine, danas u

Nikoljsko četvorojevanđelje

Nikoljsko četvorojevanđelje

Jedan od najlepših srpskih srednjovekovnih rukopisa, Nikoljsko četvorojevanđelje, nekada je bio u vlasništvu manastira kod Ovčar Banje, a danas se

Bogorodica Perivleptos

Bogorodica Perivleptos

Bogorodica Perivleptos, Čajnička Krasnica (dupla ikona), Čajniče, Crkva Uspenja Presvete Bogorodice, tempera na dasci, 103 x 73 cm, vizantijski slikar,

Imago Pietatis

Imago Pietatis

Imago Pietatis, crkva Sv. Arhanđela (Stara crkva), Sarajevo, tempera na dasci, 72 h 43 cm, venecijanski majstor, 15. vijek.

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg